NEWS

ประชาสัมพันธ์การรับตรวจคุณภาพน้ำผึ้งประจำปี 2562

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งยุค 4.0 (Smart Bee) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับตรวจคุณภาพน้ำผึ้งประจำปี 2562