KNOWLEDGE

องค์ความรู้

ทดสอบ Topic

ไม่สามารถ upload รูปได้

โปรแกรมสัมมนา ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง

โปรแกรมสัมมนา ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง!!!!! วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการ Smart Insect

โรคปีกผิดรูป (Deformed Wing Virus)

ไวรัสชนิดนี้พบครั้งแรกจากผึ้งพันธุ์ที่เป็นโรคในประเทศญี่ปุ่น สามารถพบเชื้อไวรัสนี้ทั่วโลกและพบในผึ้งพันธุ์ (Berenyi et al., 2006) และผึ้งโพรง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มักพบ Deformed Wing Virus (DWV) ในตัวอ่อนที่เป็นโรค ผึ้งตัวเต็มวัยที่ตาย และผึ้งที่แสดงอาการปีกผิดปกติ ร่วมกับการพบไรวาร์รัว (Varroa Destructor) จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนามพบว่า ไรแพร่เชื้อไวรัสแบบเดียวกับเชื้อ ABPV เชื้...

โรคอัมพาตในผึ้ง (Bee Paralysis)

โรคอัมพาตในผึ้งเกิดจากไวรัสที่สามารถแบ่งอาการออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โรคอัมพาตแบบเฉียบพลัน (Acute Bee Paralysis Virus, ABPV) เกิดจากไวรัสเข้าทำลายที่ระบบประสาท ตัวเต็มวัยที่ได้รับเชื้อในระยะแรกมักไม่แสดงอาการที่ชัดเจน จากนั้นสามารถสังเกตได้จากผึ้งจะแสดงอาการที่ปีกและตัวจะสั่นผิดปกติ เคลื่อนที่ช้าและไม่สามารถบินได้ จึงต้องสังเกตว่าคลานตามพื้นและบนใบหญ้าเป็นกลุ่ม ๆ บางครั้งผึ้ง...

โรคที่เกิดจากไวรัสชนิดอื่น ๆ

เชื้อไวรัส Cloudy Wing Virus (CWV) ไวรัสชนิดนี้ทำให้ปีกผึ้งขุ่น และพบว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อทางการหายใจ (Air Borne) เมื่อผึ้งมีความสัมผัสใกล้ชิดกัน (Bailey et al., 1980) จะพบก้อนผลึกของอนุภาคไวรัสบริเวณเส้นใยกล้ามเนื้อที่ควบคุมระบบหลอดลม (Tracheal System) ผึ้งที่ติดเชื้อจะตายในที่สุด เชื้อไวรัส Black Queen Cell Virus (BQCV), Filamentous Virus (FV) และ Bee Virus Y (BVY) ไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้จะมีความ...

โรคที่เกิดจาก Kashmir Bee Virus

Kashmir Bee Virus (KBV) เป็นไวรัสที่ค้นพบครั้งแรกจากการแยกเชื้อในผึ้งโพรงตัวเต็มวัย (Apis cerana) จากแคว้นแคชเมียร์ (Kashmir) (Bailey and Woods, 1977) และจาก Mahableshwar ประเทศอินเดีย (Bailey et al., 1979) ผึ้งจากแคว้นแคชเมียร์ที่ติดเชื้อ KBV มีเชื้อ Apis Iridescent Virus ร่วมอยู่ด้วย ส่วนผึ้งที่ได้มาจากประเทศอินเดียพบเชื้อไวรัส KBV เพียงอย่างเดียว ถ้าทดลองฉีดเชื้อ KBV ในผึ้งพันธุ์ตัวเต็มไวหรือถู...

โรคแซคบรูด (Sacbrood Disease)

สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อไวรัส Black Queen Cell Virus (BQCV) ซึ่งจะเข้าทำลายในระยะตัวอ่อน โดยตัวอ่อนที่ได้รับเชื้อเมื่อปิดฝาหลอดรวงแล้วจะไม่ลอกคราบ จะนอนตายหรือยืดตัวตายตามความยาวของหลอดรวงซากของตัวอ่อนจะมีผนังลำตัวเหนียวทำให้ของเหลวในตัวอ่อนไหลออกไม่ได้ทำให้มีลักษณะเป็นถุงเปลี่ยนจากขาวขุ่นเป็นเหลืองซีด น้ำตาลและดำในที่สุด เมื่อดึงตัวอ่อนออกจากหลอดรวงมาตรวจสอบ จะพบว่าตัวอ่อนตายอยู่ในถุง (sac) ภายใ...

โรคโนซีมา (Nosema disease)

สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อโรคสองชนิด อันได้แก่ Nosema Apis และ Nosema Ceranae ซึ่งสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์ ซึ่งสปอร์เหล่านี้จะเข้าทำลายเมื่อผึ้งกินเข้าไป เชื้อจะเจริญในทางเดินอาหารของผึ้งและสามารถเพิ่มจำนวนสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว เชื้อนี้สามารถอยู่ในผึ้งตัวเต็มวัยและแพร่กระจายได้โดยผึ้งงานเป็นพาหะ ผึ้งที่เป็นโรคนี้จะมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต ปล้องท้องยืดและบวมผิดปกติ ถ้าจับตัวที่เป็นโรคนี้มา ค่อย ๆ ดึงส่ว...

โรคชอลช์คบรูด (Chalkbrood, CB)

สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อรา (Ascosphaera Apis) เข้าทำลายได้ทั้งตัวอ่อนและดักแด้ เชื้อราที่พบในประเทศไทยมีทั้งสายพันธุ์ที่สร้างสปอร์ และไม่สร้างสปอร์ โดยในสายพันธุ์ที่สร้างสปอร์จะทำให้เส้นใยของเชื้อราปกคลุมตัวอ่อนและดักแด้ของผึ้งที่ตาย ลักษณะสปอร์เหมือนแท่งสี่เหลี่ยมสั้น ๆ สีดำ ส่วนอีกสายพันธุ์ไม่สร้างสปอร์ ทำให้ตัวอ่อนและดักแด้ของผึ้งที่ตายถูกปกคลุมด้วยเส้นใยสีขาว มีลักษณะคล้ายแท่งชอล์คสีขาว โดยปก...