WAGE

ค่าแรง

  1. ค่าแรงในการรับเลี้ยงผึ้ง 300 บาทต่อวัน
  2. ค่าแรงในการขนย้ายรังผึ้ง 300 บาทต่อวัน
  3. ค่าแรงในการสลัดน้ำผึ้ง 300 บาทต่อวัน