GIANT HONEY BEE

ผึ้งหลวง

ผึ้งหลวง

ชื่อพ้อง: ผึ้งใหญ่ ผึ้งโขดหิน ผึ้งเขา

ชื่อภาษาอังกฤษ: Giant Honey Bee

ชื่อวิทยาศาสตร์: Apis dorsata

       รูปร่างลักษณะ เป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ลำตัวยาวรี ขนาดลำตัวยาว 17-19 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 5 มิลลิเมตร ลิ้นมีความยาว 6-7 มิลลิเมตร รังรวงของผึ้งหลวงมีขนาดใหญ่เป็นรวงชั้นเดียว ซึ่งอาจมีความกว้างได้ถึง 2 เมตร ลักษณะรวงโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม มักพบอยู่ตามใต้กิ่งไม้ใหญ่ หน้าผา โขดหิน รวมทั้งตามอาคารสูง ซึ่งเป็นที่โล่งที่มีร่มเงา อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ในหนึ่งรังมีประชากร 10,000-80,000 ตัว


ผึ้งหลวง (เส้นขีดบอกขนาดที่ 0.5 cm)
ผึ้งหลวง (เส้นขีดบอกขนาดที่ 0.5 cm)